Meddelande ikon

Bluff-Sms

Vi har fått information om att hyresgäster har mottagit Sms där Vätterhem anges som avsändare. Sms:et innehåller en länk för att betala hyran. Vi vill klargöra att vi inte är avsändare och uppmanar dig att omedelbart radera Sms:et. Vätterhem skickar aldrig Sms där hyresgäster uppmanas att klicka på länkar.

Stäng fönster

Tillgänglighet för vatterhem.se

Vätterhem står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av den. Det här dokumentet beskriver hur vatterhem.se uppfyller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vatterhem.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Skicka mail till info@vatterhem.se
Ring vårt kundcenter på 036-19 94 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet. Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi har vid genomförd granskning uppmärksammat 6 riktlinjer (av 48) som inte kan bedömas som 100% godkända. Några är förhållandevis enkla att åtgärda medan vissa andra kräver mer tid och resurser. Vår ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • 1.3.3 (A) - Länkar ska inte bara bestå av symboltecken.
  • 1.4.3 (AA) - Den visuella presentationen av text och text i form av bild ska ha ett kontrastvärde på minst 4,5:1.
  • 1.4.11 (AA) - Alla fokusmarkeringar ska ha ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot intilliggande färger.
  • 2.4.1 (A) - Det ska finnas sätt att hoppa förbi återkommande block.
  • 4.1.2 (A) - Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel. Ej möjligt att testa olika hjälpmedel.
  • 4.1.3 (AA) - Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus. Ej möjligt att testa olika hjälpmedel.

Studentportalen student.vatterhem.se är förtillfälligt inte i enlighet med tillgänglighetsdirektiven. Arbete med detta pågår.

Interna länkade systemfiler

I HTML-källkoden finns inlänkade tredjepartsscript som avser bland annat Bostadsväljaren. Dessa är inte helt validerade.

Marknadsportalen minasidor.vatterhem.se

Marknadsportalen är en tredjepartslösning och har inte tagits med i rapporten.

Oskäligt betungande anpassning

Vätterhem åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Det finns publika publicerade PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit utomstående experter göra en oberoende granskning av vatterhem.se.

Vi har valt att granska webbplatsen efter ett urval av de riktlinjer som är sammanställda av Vägledningen för webbutveckling och presenterade på webbriktlinjer.se. Dessa 50 riktlinjer (https://webbriktlinjer.se/wcag/) förklarar, illustrerar och exemplifierar alla WCAG-kriterier på nivå A och AA, det vill säga de som i webbdirektivet och annan reglering pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service.

Granskning har gjorts både manuellt och med olika testverktyg så som Wawe och Lighthouse. Sammanställning av resultat för respektive riktlinje ger en aktuellstatus gällande tillgängligheten på webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 3 maj 2024.
Webbplatsen publicerades den 11 februari 2016.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading