• Vätterhem

Jämställdhet

Vårt jämställhetsarbete har två aspekter:
- Den interna, där vi tittar på jämställda vi är i förhållande till våra medarbetare
- Den externa, där vi fokuserar på våra hyresgäster och hur vi kan bidra till att öka jämställdheten i våra stadsdelar

Om du vill läsa mer om vårt jämställdhetsarbete kan du fördjupa dig i vår jämställdhetsrapport.

Jämställdhet för hyresgäster

Varje år delar vi ut en kundundersökning till hälften av våra hyresgäster. När vi får resultatet av undersökningen analyserar vi sedan hur män och kvinnor svarar på frågorna. På det sättet kan vi se skillnader i hur män och kvinnor uppfattar oss som hyresvärd och hur de uppfattar våra bostadsområden. 

 

När vi analyserar enkäten och upptäcker skillnader försöker vi vidta åtgärder för att minska de här skillnaderna. Det kan handla om personlig trygghet, bemötande från våra medarbetare och säkerställa att vi tar alla våra hyresgäster på allvar. I enkäten ser vi att det finns vissa skillnader mellan könen i flera områden, men de är små. Vi ser också att siffrorna står sig väldigt bra om vi jämför dem nationellt. Tittar vi t.ex. på våra siffror på trygghet med en nationell undersökning som brottsförebyggande rådet har genomfört är våra hyresgäster generellt sett betydligt tryggare samtidigt som skillnaderna mellan män och kvinnor är mindre hos oss än nationellt.

 

Trots att vi kan uppvisa relativt bra siffror är vi inte helt nöjda, vi arbetar därför kontinuerligt med åtgärder på respektive förvaltning för att öka våra siffror, både generellt och med ett jämställdhetsperspektiv.

 

Jämställdhet för medarbetare

Varje år genomför vi en medarbetarundersökning där vi har möjlighet att analysera resultatet utifrån vad svarande av olika kön tycker. Efter genomförd enkät analyserar vi resultatet och arbetar för att sudda bort skillnader mellan hur män och kvinnor upplever det är att jobba på Vätterhem.

 

Vi tittar vi även på löneskillnader, där vi varje år genomför en lönekartläggning för att säkerställa att det inte finns några oskäliga skillnader mellan män och kvinnors löner. De löneskillnader som inte kan förklaras av ansvar, befattning, erfarenhet eller andra logiska orsaker än kön justeras vi den årliga lönerevisionen.

 

Den andra aspekten vi tittar på när det gäller ojämställda löner är vilka befattningar män respektive kvinnor sitter på. Här har vi traditionellt haft en ojämn könsbalans där fler män än kvinnor har suttit i ledande positioner. Skillnaderna har minskat något under senare år men det finns fortsatt en differens. När vi anställer nya medarbetare strävar vi alltid att jämna ut könsbalansen om vi har likvärdiga kandidater.

Jämställdhetsmål 2019

Mål
Hyresgästnöjdheten ska vara minst 89 % för män respektive kvinnor
Medarbetarnöjdheten ska vara minst 85 % för män respektive kvinnor
Minst 40 % av porträttartiklarna i Vi i Vätterhem ska handla om respektive kön
Minst 40 % av sponsringsmedlen ska gå till respektive kön.

Mål och måluppfyllelse 2018

Mål Måluppfyllelse
Öka medarbetarnöjdheten, specifikt bland kvinnorna Medarbetarnöjdheten har ökat från 79,7 % till 80,5 %, kvinnors medarbetarnöjdhet har ökat från 80 % till 83 %.
Öka tryggheten bland hyresgästerna, specifikt bland kvinnorna Den totala tryggheten har ökat från 85,8 % till 86,7 %, kvinnors trygghet har ökat från 85,7 % till 87,3 %
Genomför lönekartläggning och analysera ev löneskillnader mellan kvinnor och män Genomförd och åtgärder har tagits
Minst 40 % av profilartiklarna i Vi i Vätterhem ska handla om respektive kön 51 % av sponsringsmedlen gick till tjejer och 49 % till killar
Minst 40 % av de sponsringsmedel vi delar ut ska gå till respektive kön 44 % av artiklarna handlade om kvinnor, 56 % handlade om män.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading