• Vätterhem

Integration

Vätterhems långsiktiga integrationsarbete utgår ifrån Jönköpings kommuns integrationsplan. Definitionen för arbetet med integration i vidare mening utgår från Jönköpings kommunprogram för 2015–2018 där det anges att nyckeln till en lyckad integration handlar om tillgång till språket, arbete och kontakter i civilsamhället. Vätterhem ser som det viktigaste för integrationen att stärka sysselsättningen och sammanhållningen i våra bostadsområden. Ett långsiktigt mål är att ha samma nivå på sysselsättningsgraden som Jönköpings kommun. Vätterhem arbetar fortsatt utifrån ovanstående kommunprogram till dess att den ersätts.

För 2018 har Vätterhem redovisat en bolagsrapport med hållbarhetsredovisning till ägaren, Jönköpings Rådhus AB. Avsnittet som berör integration finns på sidan 5 i rapporten.

  • Bhavesh Chauhan introducerar en ny hyresgäst.

I Vätterhems uthyrningspolicy finns de övergripande integrationsmålen. Förvärvsfrekvensen inom varje bostadsområde för sig ska vara högre än 51%, det vill säga att det ska vara fler personer som arbetar än som inte gör det. Den långsiktiga ambitionen är att Vätterhems samtliga bostadsområden ska ha samma förvärvsfrekvens som snittet i kommunen. Särskilt fokus försöker Vätterhem lägga på att främja utrikesfödda kvinnors förvärvsfrekvens. 

För att öka takten på nybyggnationen har Vätterhem fått nya ägardirektiv som möjliggör andra upplåtelseformer än hyresrätter för avyttring. Blandade bostadsformer ser vi som ett sätt att minska segregationen och samtidigt en stor möjlighet att skapa välmående stadsdelar med stort bredd och mångfald som bidrar till en mer hållbar kommun.

Sedan hösten 2017 arbetar en integrationsstrateg till 100 % hos oss. Integrationsstrategen arbetar med att stärka boinflytandet, stärka stadsdelarna och skapa mötesplatser i stadsdelar där Vätterhem är verksamma.

Vi arbetar också internt i organisationen med att erbjuda praktikplatser och vara en väg in för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta är också en del av upphandlingsarbetet, där vi undersöker vilka krav vi kan ställa på företag vi köper varor och tjänster från. 

Integrationsmål 2019

Under 2019 fortsätter vårt arbete med att förstärka vårt integrationsarbete. Målen för 2019 presenteras här nedan.

Mål
Öka hyresgästernas möjligheter till inflytande och delaktighet i det egna boendet och den närliggande gemensamma miljön genom boinflytandeavtalet.
Medverka till att utveckla mötesplatser som stärker tryggheten och attraktiviteten i stadsdelarna.
Samordna genomförandet av praktikplatser inom den strategiska upphandlingen för nyproduktion.
Implementera åtgärdsplan för praktikplatser inom Vätterhems organisation.
90 % av alla nyinflyttade på Öxnehaga ska erbjudas bointroduktion med syftet är att ge förutsättningar för nyinflyttade att bättre ta hand om lägenheten och skapa en starkare relation med hyresgästerna.

Integrationsmål 2018 och måluppfyllelse


Skapa förutsättningar för sociala krav vid upphandling
Vätterhem har under 2018 gjort en omfattande strategisk upphandling för nyproduktion som också innehåller krav om social hänsyn. Formerna för samarbete har börjat ta form mellan parterna för byggstarterna 2019.

 

Medverka till att skapa mötesplatser och stärka stadsdelarna för att bidra till utveckling och trygghet

Nya sätt att kommunicera och komma i kontakt med hyresgäster har provats och Vätterhem har bemannat en pop-up mötesplats utformad som utställningslokal för samtal om bostadsfrågor.

 

Skapa en långsiktig plan för att bereda fler praktikplatser inom Vätterhem

En intern utredning har genomförts bland medarbetare för att kartlägga möjligheter och hinder för att bereda plats för fler praktikanter inom organisationen. Arbetet har resulterat i en konkret åtgärdsplan.

 

Anpassa informationen kring hyresgästenkäten och möjliggöra för fler hyresgäster att besvara enkäten

Den årliga hyresgästenkäten har kunnat besvaras på de största språkgrupperna utöver svenska och engelska. Vätterhem har informerat kulturella föreningar i Jönköping om möjligheten att svara på olika språk samt att uppmuntra sina medlemmar som bor hos Vätterhem att besvara enkäten.

 

Fördjupat samarbete med Jönköpings kommuns Arbetsmarknadsavdelning

Samverkan har skett genom utredningen om praktikplatser inom Vätterhem och om möjligheter till praktikplatser i vår nyproduktion.

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading