• Vätterhem

Vätterhem i siffror

RESULTATRÄKNING

2019 2018 2017 2016 2015
Omsättning 684 393 669 875 652 655 640 835 627 928
Hyresbortfall (outhyrda) -4 268 -4 213 -3 140 -3 955 -4 102
Underhållskostnader -124 870 -120 286 -111 434 -109 790 -112 559
Driftkostnader -325 999 -308 365 -295 743 -287 519 -270 233
Fastighetsskatt/avgift -12 290 -12 474 -12 107 -11 871 -11 032
Avskrivningar -98 857 -95 984 -91 325 -86 570 -85 249
Driftnetto 221 234 228 750 233 371 231 655 234 645
Finansiellt netto -13 093 -27 955 -37 027 -45 157 14 405
Resultat efter finansiella poster 110 264 105 793 114 934 99 928 163 801
Årets resultat 69 964 36 493 23 434 34 028 123 565

BALANSRÄKNING

2019 2018 2017 2016 2015
Anläggningstillgångar 3 755 692 3 413 349 3 390 209 3 278 326 3 089 414
Omsättningstillgångar 28 180 51 764 132 860 49 062 152 538
Eget kapital 908 289 817 925 733 132 630 998 550 270
Avsättningar 104 500 90 200 88 224 95 992 93 360
Långfristiga skulder 2 564 000 2 364 000 2 514 000 2 414 000 2 414 000
Kortfristiga skulder 207 083 193 579 194 918 192 066 184 322
Balansomslutning 3 783 872 3 465 704 3 527 974 3 333 056 3 241 952
Balanslikviditet 14% 27% 68% 26% 83%

FINANSIERING

2019 2018 2017 2016 2015
Fastighetslån 2 564 000 2 364 000 2 514 000 2 414 000 2 414 000
Soliditet 24% 24% 21% 19% 17%
Belåningsgrad I *) 77% 72% 79% 82% 85%
Belåningsgrad II **) 29% 27% 30% 31% 32%
Likvida medel 4 488 36 326 120 821 33 281 132 709
Årets kassaflöde -31 838 -84 495 87 540 -99 428 82 634

FÖRVALTNING

2019 2018 2017 2016 2015
Förvaltade lägenheter 8630 8 630 8 618 8 367 8 367
Hyresnivå bostäder (kr/kvm) 974 958 953 925 912
Uthyrningsgrad (bostäder) 99,5% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
Avflyttning 5% 5% 5% 9% 10%
Omflyttning 2% 5% 5% 3% 3%
Nettoinvesteringar 429 492 119 124 203 208 281 914 193 647

PERSONAL

2019 2018 2017 2016 2015
Medelantalet anställda (helårsanställda) 181 168 158 154 144
Andel anställda kvinnor 39% 39% 38% 37% 40%
Personalomsättning 6,7% 5,4% 6,2% 3,5% 10,1%
Sjukfrånvaro ***) 6,5% 7,1% 6,2% 7,6% 7,8%

*) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värden.

**) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas marknadsvärde (verkligt värde).

***) Sjukfrånvaro 6,5% (7,1) varav långtid 4,1 procentenheter (5,3).

 

Fr o m 1 januari 2014 tillämpas Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. 

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading