• Vätterhem

Vätterhem i siffror

RESULTATRÄKNING

2020 2019 2018 2017 2016
Omsättning 711 298 684 393 669 875 652 655 640 835
Hyresbortfall (outhyrda) -3 966 -4 268 -4 213 -3 140 -3 955
Underhållskostnader -120 794 -124 870 -120 286 -111 434 -109 790
Driftkostnader -335 291 -325 999 -308 365 -295 743 -287 519
Fastighetsskatt/avgift -13 830 -12 290 -12 474 -12 107 -11 871
Avskrivningar -107 693 -98 857 -95 984 -91 325 -86 570
Driftnetto 241 383 221 234 228 750 233 371 231 655
Finansiellt netto -26 344 -13 093 -27 955 -37 027 -45 157
Resultat efter finansiella poster 111 671 110 264 105 793 114 934 99 928
Årets resultat 86 863 69 964 36 493 23 434 34 028

BALANSRÄKNING

2020 2019 2018 2017 2016
Anläggningstillgångar 4 170 411 3 755 692 3 413 349 3 390 209 3 278 326
Omsättningstillgångar 28 377 28 180 51 764 132 860 49 062
Eget kapital 995 152 908 289 817 925 733 132 630 998
Avsättningar 129 084 104 500 90 200 88 224 95 992
Långfristiga skulder 2 764 000 2 564 000 2 364 000 2 514 000 2 414 000
Kortfristiga skulder 310 552 207 083 193 579 194 918 192 066
Balansomslutning 4 198 788 3 783 872 3 465 704 3 527 974 3 333 056
Balanslikviditet 9% 14% 27% 68% 26%

FINANSIERING

2020 2019 2018 2017 2016
Fastighetslån 2 764 000 2 564 000 2 364 000 2 514 000 2 414 000
Soliditet 24% 24% 24% 21% 19%
Belåningsgrad I *) 76% 77% 72% 79% 82%
Belåningsgrad II **) 28% 29% 27% 30% 31%
Likvida medel 1 712 4 488 36 326 120 821 33 281
Årets kassaflöde -2 776 -31 838 -84 495 87 540 -99 428

FÖRVALTNING

2020 2019 2018 2017 2016
Förvaltade lägenheter 8 754 8 630 8 630 8 618 8 367
Hyresnivå bostäder (kr/kvm) 995 974 958 953 925
Uthyrningsgrad (bostäder) 99,5% 99,5% 99,9% 99,9% 99,9%
Avflyttning 9% 5% 5% 5% 9%
Omflyttning 2% 2% 5% 5% 3%
Nettoinvesteringar 455 911 429 492 119 124 203 208 281 914

PERSONAL

2020 2019 2018 2017 2016
Medelantalet anställda (helårsanställda) 186 181 168 158 154
Andel anställda kvinnor 39% 39% 39% 38% 37%
Personalomsättning 3,4% 6,7% 5,4% 6,2% 3,5%
Sjukfrånvaro ***) 7,2% 6,5% 7,1% 6,2% 7,6%

*) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värden.

**) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas marknadsvärde (verkligt värde).

***) Sjukfrånvaro 7,2% (6,5) varav långtid 4,7 procentenheter (4,1).

 

Fr o m 1 januari 2014 tillämpas Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. 

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading