• Vätterhem

Vätterhem i siffror

RESULTATRÄKNING

2018 2017 2016 2015 2014
Omsättning 669 875 652 655 640 835 627 928 612 501
Hyresbortfall (outhyrda) -4 213 -3 140 -3 955 -4 102 -4 436
Underhållskostnader -120 286 -111 434 -109 790 -112 559 -118 247
Driftkostnader -308 365 -295 743 -287 519 -270 233 -254 653
Fastighetsskatt/avgift -12 474 -12 107 -11 871 -11 032 -10 681
Avskrivningar -95 984 -91 325 -86 570 -85 249 -83 630
Driftnetto 228 750 233 371 231 655 234 645 227 787
Finansiellt netto -27 955 -37 027 -45 157 14 405 -69 695
Resultat efter finansiella poster 105 793 114 934 99 928 163 801 74 462
Årets resultat 36 493 23 434 34 028 123 565 28 540

BALANSRÄKNING

2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 3 413 349 3 390 209 3 278 326 3 089 414 2 967 067
Omsättningstillgångar 51 764 132 860 49 062 152 538 71 511
Eget kapital 817 925 733 132 630 998 550 270 415 083
Avsättningar 90 200 88 224 95 992 93 360 75 624
Långfristiga skulder 2 364 000 2 514 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000
Kortfristiga skulder 193 579 194 918 192 066 184 322 133 871
Balansomslutning 3 465 704 3 527 974 3 333 056 3 241 952 3 038 578
Balanslikviditet 27% 68% 26% 83% 53%

FINANSIERING

2018 2017 2016 2015 2014
Fastighetslån 2 364 000 2 514 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000
Soliditet 24% 21% 19% 17% 14%
Belåningsgrad I *) 72% 79% 82% 85% 92%
Belåningsgrad II **) 27% 30% 31% 32% 34%
Likvida medel 36 326 120 821 33 281 132 709 50 075
Årets kassaflöde -84 495 87 540 -99 428 82 634 11 643

FÖRVALTNING

2018 2017 2016 2015 2014
Förvaltade lägenheter 8 630 8 618 8 367 8 367 8 309
Hyresnivå bostäder (kr/kvm) 958 953 925 912 896
Uthyrningsgrad (bostäder) 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
Avflyttning 5% 5% 9% 10% 10%
Omflyttning 5% 5% 3% 3% 3%
Nettoinvesteringar 119 124 203 208 281 914 193 647 329 094

PERSONAL

2018 2017 2016 2015 2014
Medelantalet anställda (helårsanställda) 168 158 154 144 141
Andel anställda kvinnor 39% 38% 37% 40% 39%
Personalomsättning 5,4% 6,2% 3,5% 10,1% 7,2%
Sjukfrånvaro ***) 7,1% 6,2% 7,6% 7,8% 9,0%

*) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värden.

**) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas marknadsvärde (verkligt värde).

***) Sjukfrånvaro 7,1% (6,2) varav långtid 5,3 procentenheter (4,0).

 

Fr o m 1 januari 2014 tillämpas Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. 

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading