• Vätterhem

Vätterhem i siffror

RESULTATRÄKNING

2017 2016 2015 2014 2013
Omsättning 652 655 640 835 627 928 612 501 604 305
Hyresbortfall (outhyrda) -3 140 -3 955 -4 102 -4 436 -4 251
Underhållskostnader -111 434 -109 790 -112 559 -118 247 -106 184
Driftkostnader -295 743 -287 519 -270 233 -254 653 -258 540
Fastighetsskatt/avgift -12 107 -11 871 -11 032 -10 681 -4 512
Avskrivningar -91 325 -86 570 -85 249 -83 630 -76 935
Driftnetto 233 371 231 655 234 645 227 787 235 069
Finansiellt netto -37 027 -45 157 14 405 -69 695 -74 753
Resultat efter finansiella poster 114 934 99 928 163 801 74 462 83 381
Årets resultat 23 434 34 028 123 565 28 540 40 739

BALANSRÄKNING

2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar 3 390 209 3 278 326 3 089 414 2 967 067 2 721 512
Omsättningstillgångar 132 860 49 062 152 538 71 511 57 929
Eget kapital 733 132 630 998 550 270 415 083 357 812
Avsättningar 88 224 95 992 93 360 75 624 66 702
Långfristiga skulder 2 514 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 198 000
Kortfristiga skulder 194 918 192 066 184 322 133 871 156 927
Balansomslutning 3 527 974 3 333 056 3 241 952 3 038 578 2 806 198
Balanslikviditet 68% 26% 83% 53% 37%

FINANSIERING

2017 2016 2015 2014 2013
Fastighetslån 2 514 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 198 000
Soliditet 21% 19% 17% 14% 13%
Belåningsgrad I *) 79% 82% 85% 92% 85%
Belåningsgrad II **) 30% 31% 32% 34% 36%
Likvida medel 120 821 33 281 132 709 50 075 38 432
Årets kassaflöde 87 540 -99 428 82 634 11 643 -42 110

FÖRVALTNING

2017 2016 2015 2014 2013
Förvaltade lägenheter 8 618 8 367 8 367 8 309 8 275
Hyresnivå bostäder (kr/kvm) 953 925 912 896 877
Uthyrningsgrad (bostäder) 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
Avflyttning 5% 9% 10% 10% 11%
Omflyttning 5% 3% 3% 3% 3%
Nettoinvesteringar 203 208 281 914 193 647 329 094 194 476

PERSONAL

2017 2016 2015 2014 2013
Medelantalet anställda (helårsanställda) 158 154 144 141 135
Andel anställda kvinnor 38% 37% 40% 39% 39%
Personalomsättning 6,2% 3,5% 10,1% 7,2% 5,7%
Sjukfrånvaro ***) 6,2% 7,6% 7,8% 9,0% 6,5%

*) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värden.

**) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas marknadsvärde (verkligt värde).

***) Sjukfrånvaro 6,2% (7,6) varav långtid 4,0 procentenheter (5,3).

 

Fr o m 1 januari 2014 tillämpas Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. 

Jämförelsetal och belopp avseende verksamhetsåret 2013 har räknats om.

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading