• Vätterhem

Asbest, PCB och förorenad mark

Information om områden som är berörda

Trots att vi på Vätterhem idag arbetar aktivt med att minimera farliga ämnen i och omkring våra byggnader kan det ändå finnas vissa farliga ämnen kvar. Det rör sig oftast om ämnen som suttit i husen sedan de byggdes, oftast på 50-, 60- eller 70-talet, eller ämnen som fanns i marken innan Vätterhem köpte fastigheterna.

Asbest

 

Vad är asbest?

Asbest var förr ett vanligt förekommande ämne vid byggprojekt på grund av dess goda byggtekniska egenskaper. Idag är det totalförbud mot att använda asbest vid byggnationer. Vid inandning av asbestfiber, framförallt av stora mängder under längre perioder, finns risker att drabbas av olika lungsjukdomar. Asbest är ofarligt när det är inneslutet i ett material som inte dammar.

 

Finns det asbest i Vätterhems hus?

Vid provtagningar av fönsterkitt på Vätterhems fastigheter på Råslätt har det framkommit att merparten av fönsterkittet i bostadshusen innehåller minst en viktprocent asbest av typen krysotil. Vätterhem har i samråd med Arbetsmiljöverket, arbetsmiljöingenjör och certifierad provtagningsfirma gjort en riskanalys över asbestförekomsten på Råslätt där vi kommit fram till att det inte föreligger någon risk för exponering av asbest, varken för Vätterhems personal eller för våra hyresgäster. Då asbesten är inbunden i kittet på fönstren sker ingen damning så länge kittet inte slipas, borras, sågas eller på annat sätt mekaniskt nöts sönder i mindre beståndsdelar. Den samlade bedömningen är att halten asbestsporer i luften är så låg att den aldrig ens är mätbar. Detta inkluderar även aktiviteter där arbete sker mellan fönstren, som exempelvis fönsterputsning eller byte av persienner.

 

I övrigt känner vi inte till att det finns asbest någonstans i vårt bestånd, vi kan däremot tyvärr inte garantera att våra hus är helt asbestfria. Vid ombyggnations- och rivningsprojekt gör vi naturligtvis en inventering för att minimera risker för att asbest sprids. Den asbest som finns i våra byggnader är vanligtvis från 60- och 70-talet. Vi sätter självklart inte in några nya material som innehåller asbest i våra byggnader.

 

För att läsa mer om asbest rekommenderar vi arbetsmiljöverkets hemsida

PCB

 

Vad är PCB?

PCB, eller polyklorerade bifenyler som de egentligen heter, är ett samlingsnamn för ett antal likartade ämnen som innehåller klorföreningar och som är mycket miljöfarliga. PCB har tidigare används i byggbranschen, framförallt i fogar, innan man upptäckte dess stora miljöfara. PCB orsakar främst problem hos vattenlevande organismer och kan påverka fortplantningen hos fiskar och vattenlevande däggdjur. Exponering av PCB kan enligt livsmedelsverket även innebära fara för barn, gravida och ammande kvinnor. Dessa grupper rekommenderas därför att inte äta för stora mängder av fisk från Östersjön. 

 

Finns PCB i Vätterhems byggnader?

Enligt Förordning om PCB m.m (SFS 2007:19) ska alla fastigheter vara sanerade senast 30 juni 2014 om halten PCB överskrider 500 vikt-ppm. Vätterhem har genomfört en inventering och sanering enligt nämnda förordning, alltså innehåller Vätterhems fastigheter aldrig PCB i över 500 vikt-ppm. PCB i lägre halter får enligt SFS 2007:19 förekomma men måste saneras i samband med renovering, ombyggnation eller sanering. I samband med byggprojekt tar Vätterhem prover på material där PCB i de här lägre halterna misstänks förekomma.

 

Vill du läsa mer om PCB finns det information på till exempel livsmedelsverkets och kemikalieinspektionens hemsida.

Förorenad mark

 

Vad är förorenad mark?

Förorenad mark är områden där farliga ämnen har läckt ut till marken och/eller i vattnet. Vanligtvis beror föroreningarna på att det har legat någon form av industri på marken. Det kan vara exempelvis pappers- eller glasbruk, kemiska industrier eller träimpregneringsfabriker. Beroende på vilken industri som har legat på området finns olika faror, oftast orsakar föroreningen en stor lokal miljöpåverkan men kan även i vissa fall även påverka de som bor och verkar i området.

 

Finns det förorenad mark vid Vätterhems fastigheter?

Länsstyrelsen har sedan 1990 inventerat och tagit fram åtgärdsprogram för områden med förorenad mark. Av Vätterhems fastigheter är det endast Pilten 8 (Kristinedalgatan 10-18) som omfattas av åtgärdsprogrammet, källorna till den förorenade marken är en kemtvätt och en bensinstation som tidigare legat på fastigheten. Under 2015 genomförde Jönköpings kommun provtagningar som bekräftar att det finns rester av kemikalierna från de båda verksamheterna. Däremot visar proverna ingen negativ påverkan på inomhusluften eller dricksvattnet. Grundvattenhalterna av nedbrytningsprodukter från tvättkemikalier överskrider i vissa mätpunkter de riktvärden som finns, däremot är halterna fortfarande så låga att det inte finns något behov att genomföra åtgärder.

 

Vätterhem har efter samråd med provtagningsentreprenören valt att plocka bort de ätbara växter som tidigare fanns på fastigheten och väljer även att tillsvidare fortsätta mäta kemikaliehalterna årligen för att säkerställa att de även i framtiden är ofarligt för de boende. 

 

Vill du läsa mer om förorenad mark finns det information bland annat på Naturvårdsverkets, länsstyrelsen i Jönköpings och Jönköpings kommuns hemsida. 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading