• Vätterhem

Strategisk byggupphandling

»200 lägenheter om året, minst«

Nyproduktion | 2018-04-25

Vätterhems målsättning är tydlig: Fram till 2023 ska det startas upp minst 200 nyproduktionslägenheter om året. För att säkra upp att det finns entreprenörer som kan genomföra projekten genomför Vätterhem just nu en omfattande strategisk upphandling för nyproduktion. – Marknaden har under en längre tid varit överhettad. Vi vill säkra upp entreprenörer som vill jobba med oss på lång sikt. Vi skriver ett så kallat ramavtal på 4+2 år med tre entreprenörer, berättar Henrik Möller, bygg- och upphandlingschef på Vätterhem.

Fördelarna är bland annat snabbare hantering.
– Att genomföra en upphandling på ett projekt tar mycket tid, cirka 5–7 månader, från det att vi har en ritning klar. Det binder upp interna resurser i form att projektledare och tekniker. Tanken med avtalet är att entreprenörerna är med tidigt, gärna redan i detaljplansskedet, för att bidra med sina erfarenheter och hjälper oss med kunskap och idéer för att få en mer anpassad och ekonomisk byggnation.
Kostnadseffektiv produktion blir såklart en viktig faktor.
– En viktig förutsättning i upphandlingen för att påbörja en byggnation är att hyresnivån måste hamna på runt 1.600 kr/kvm och år (2016 års prisnivå). Detta gör att vi i projekteringen bland annat värderar ytor, teknik och design så vi kan producera så bra, yteffektiva och billiga bostäder som möjligt.

»En viktig förutsättning i upphandlingen för att påbörja en byggnation är att hyresnivån måste hamna på runt 1.600 kr/kvm och år«

Ökad struktur
Om du jämför med byggupphandling för 10 år sedan – vad skiljer?
– Processen var mer manuell då. Anbudsgivarna fick hämta ut en pärm eller skriva ut förfrågan via en datalänk. Vi begärde också in anbuden skriftligt i brev. Idag sker i stort sett all vår upphandling elektroniskt via IT-verktyg. Det innebär ett mer systematiskt sätt att handla upp varor och tjänster där vi på ett strukturerat, säkert och transparent sätt kan följa, föra dialog och dokumentera våra upphandlingar.

En annan stor skillnad är antalet anbud som kommer in.
– Den stora bostadsrättsexplosionen hade inte startat riktigt då. Marknaden var inte överhettad på samma sätt som nu. De anbud vi fick in var också betydligt lägre med mer än 50 procent lägre priser än vad vi får in idag. Skillnaden i pris mellan anbudsgivarna är också större idag beroende på hur hårt de olika entreprenörerna är uppbokade.

Kompletteringsbygga på Vätterhemsområden
Vad ser du som de viktigaste byggsatsningarna för Vätterhem de kommande fem åren?
– Vi har ett hårt tryck på oss att skapa nya bostäder. Vi har idag en lista på projekt som innefattar nyproduktion av ca 1.500 lägenheter fram till 2023. Det är områden som Strandängen, där vi ska bygga cirka 600 lägenheter, men vi har också listat markområden i våra nuvarande stadsdelar där vi vill kompletteringsbygga med moderna och tillgängliga lägenheter. Attraktiva och levande stadsdelar är viktigt för oss. Det gäller att hela tiden utveckla med nya bostäder, verksamheter och upplevelser som gör att de är intressanta inte bara för människor som bor där utan att de skapar nyfikenhet, liv och rörelse vilket bidrar till tryggheten.

För att snabba upp processen ser Henrik gärna att Vätterhem får bli en aktör i detaljplaneringen.
– Av de projekt som vi har listat är det bara ett fåtal som har en färdig detaljplan vilket kräver ett samarbete med kommunen för att en byggnation ska komma i gång. Dessvärre är kommunens planavdelning redan idag hårt belastad vilket gör att ledtiderna blir alldeles för långa. Vi har erbjudit oss att hjälpa till med detaljplanearbetet genom att köpa in kompetens från konsulter, men har bara lyckats i ett fall än så länge. Om vi tillåts ta över mer av planarbetet så ser vi tidsbesparing och kvalitetsförbättringar. Vi hoppas att denna avlastning för kommunen mynnar ut i flera möjligheter för oss att driva egna planer samt att kommunen litar på oss och inte behöver detalj styra planerna. Då vi som fastighetsägare är lång siktiga och inte bygger för att sälja vill vi bygga attraktiva stadsdelar med stor variation och med hög arkitektonisk kvalitet där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet står i fokus. Då bygger vi också på Vätterhems värdeord; Långsiktighet, Utveckling, Trygghet och Ansvar (LUTA).

Tilldelning i början av mars
När kommer upphandlingsarbetet vara klart och när kommer de första projekten enligt det nya avtalet vara igång i produktion?
– Vi har de senaste veckorna intervjuat anbudsgivarna. Det som nu pågår är att vi »kalibrerar« och sammanställer vår utvärdering samt granskar referenser och utvärderar tidigare genomförda projekt. Vi räknar med att vara klara med upphandlingen i månadsskiftet februari/mars då det sker en tilldelning till tre anbudsgivare som får förtroendet att bygga åt oss. För tillfället har vi påbörjat detaljplanearbetet/projekteringen av ca 200 lägenheter i fem projekt; Strandängen (två kvarter), Öxnehaga, Vingpennan (Kungsängen, trähus) och Fagerslätt som kommer fördelas mellan entreprenörerna. Sedan tidigare har vi genom en »traditionell« upphandling handlat upp 120 lägenheter på Samset där vi nu projekterar kvarteret.

 

Foto: Maskot

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB