• Vätterhem

Stora planer för framtidens Österängen

Vätterhem informerar Renovering och utveckling Områdesnytt | Österängen | 2022-01-04

Jönköpings kommun vill utveckla Österängen. Därför har ett samrådsförslag för planprogram tagits fram. Planprogrammet ger en bild av hur området skulle kunna förändras och förbättras i framtiden. Det är viktigt att inte bara skapa nya byggnader och verksamheter utan också förbättra och förstärka det som är bra och som kännetecknar dagens Österängen, säger planarkitekt Puck Larsson.

Planprogrammet för Österängen utgår från de egenskaper som området har i nuläget och de behov som kan uppstå framöver, gällande exempelvis skolor, bostäder, trafiklösningar och service. Idag har Österängen väl fungerande kollektivtrafik och tillgång till service. Där finns bibliotek, konsthall, fritidsgård och större mataffär. En låg- och mellanstadieskola samt flera förskolor. När hela Jönköping nu växer är det viktigt att dra nytta av de fördelar som redan finns och områdets strategiska läge, mellan Huskvarna och Jönköping.

– Det är viktigt att behålla värdefulla miljöer, gårdar och grönområden och förbättra omgivningarna för de som redan bor i området. Att skapa en trivsam och grön rumskänsla och stärka gaturummet för att göra det lättare och tryggare att röra sig i området, poängterar Puck Larsson. Planprogrammet innehåller bland annat förslag om att omvandla de större gatorna och förstärka gång- och cykelvägar. Programmet handlar även om att planera så att nya byggnader fungerar tillsammans med de befintliga. För att bevara gårdar och grönområden finns förslag på att bygga på parkeringsytor eller obebyggda ytor. Och parkeringsplatser som försvinner kan delvis flyttas till parkeringsdäck eller garage under jord.

– Österängens centrum har stor utvecklingspotential för aktivitetsytor, mötesplatser, nya verksamheter och bostäder. Österängsravinen med sina parkspråk i närheten samt västerläget är en tillgång som kan utvecklas och komma till glädje för fler, säger Puck Larsson.

Dags att tycka till
Planprogrammet för Österängen ska nu skickas ut på samråd vilket innebär att förvaltningar, myndigheter och de som bor i området kan skicka in synpunkter. Alla synpunkter samlas sedan i en så kallad samrådsredogörelse och kommunen tar sedan ställning till om förslaget kan förbättras utifrån synpunkterna.

Samrådstiden pågår till och med den 28 februari 2022. Kommunen kommer även att bjuda in till ett digitalt samrådsmöte där planprogrammet kommer att presenteras – välkommen den 18/1 2022 klockan 19.00. Så tar du del av planprogrammet – och så tycker du till.

Du kan läsa planprogrammet digitalt på: www.jonkoping.se/osterangen
Kan du inte se de digitala handlingarna? Kontakta planavdelningens jourtelefon på 036-10 53 35 eller fragaplan@jonkoping.se

Planprogrammet finns att se och läsa på Österängens bibliotek, Vätterhems områdeskontor samt kommunens reception i Juneporten. Synpunkter lämnas skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden. Lämna synpunkter via jonkoping.se, mejla stadsbyggnad@jonkoping.se eller skicka ditt yttrande till Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping – ange diarienummer: 2019: 345.

 

Vad är ett planprogram?
Ett planprogram ger en översikt av ett områdes egenskaper och beskriver vilka möjligheter som finns för att utveckla det. Till exempel vad som kan byggas ut och byggas nytt, hur vägar och grönområden kan förbättras. Ett planprogram är inte juridiskt bindande. Planprogrammet kan ses som en förstudie till, och vägledande för, en detaljplan.

Viktiga principer när Österängen utvecklas

 • Förstärk känslan av rum och bevara värdefulla miljöer
  • Omvandla fler gator till stadsgator med bland annat fler träd och lugnare trafikmiljö
  • Bevara och utveckla grönområden och gårdar
  • Vårda befintliga kulturmiljövärden och bevara tidstypiska detaljer
 • Tillföra kvaliteter i den befintliga strukturen
  • Arbeta för förbättrad ljudmiljö på gårdar och i grönområden
  • Skapa fler mötesplatser
  • Förbättra kopplingar och stråk
  • Skapa flera olika boendeformer och större lägenheter

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading