• Vätterhem

Nya lokaler, bostäder, mötesplatser & grönytor på Råslätt

Renovering och utveckling Nyproduktion Lokaler | Råslätt | 2022-02-23

I arbetet med att skapa nya lokaler och bostäder på Råslätt har nu detaljplansarbetet för kvarteret Övermannen öster om Havsörnsgatan varit ute på samråd. Många intressanta frågeställningar kom upp och vi träffade därför förvaltningschef Annika Vikström, fastighetsutvecklingschef Henrik Möller, integrationsstrateg Maria Carelli- Martinsson och byggprojektledare Charlotta Bjerkert. Vår avsikt är att skapa en attraktiv miljö, med torgkänsla, aktivitetsytor, grönytor. Dessutom kommer en ny, modern byggnad verka bullerdämpande för befintlig bebyggelse, säger Henrik Möller.

Från nya resecentrum tar vi oss på cykelvägen upp på den aktuella »kullen«.
– Det är glädjande att se vilket lyft resecentrum och vårdcentrum gjort för porten till Råslätt. Vår ambition är att det torg och de byggnader som vi planerar i det här kvarteret stärker ytterligare den bilden, säger Annika Vikström.

Den aktuella marken ägs till stora delar av Vätterhem. En viktig faktor i sammanhanget:
– Byggpriserna är höga. Markpriserna höga. Här har vi tillgång till mark som vi redan äger – helt avgörande för att bygga kostnadseffektivt, säger Henrik Möller.

Del av den växande staden
Råslätt är en del i en expansiv stad. Hela Jönköping växer.
– Det ska vi ju se som en möjlighet. Råslätt blir en förlängning av staden och vi är säkra på att vi genom att utveckla Råslätt centrum så stärker vi också kommunikationerna, vi stärker möjligheterna att etablera verksamheter på Råslätt och så vidare, säger Henrik
Möller.

Förutom Vätterhems förvaltningsbyggnad och maskinhall planeras det också för affärslokaler för t ex gym och café samt lägenheter i den aktuella byggnaden och tillhörande parkeringshus.
– Det skapar en härlig mix och läget är mycket attraktivt för den som vill bo nära service och kommunikationer, säger Annika Vikström.

Nya kolonilotter, vandringsleder och grillplatser med mera finns också i planen.

Inflyttning 2025
Ny förvaltningsbyggnad har varit en prioriterad fråga länge:
– Vi är så utspridda över Råslätt idag. En del av personalen sitter på studentområdet, andra delar på bovärdskontoret, förvaltningskontoret samt trädgård och transport. En viktig grund i planeringen för en ny förvaltningsbyggnad har därför varit att samla hela förvaltningen. Kommer vi närmare varandra kommer vi också att kunna erbjuda hyresgästerna bättre service, säger Annika Vikström.

Detaljplansarbetet pågår just nu. Bygglovsansökan, ritningar och övrig planering är på bordet. När kan den nya miljön med byggnader, torg och grönytor vara klar?
– Någonstans 2025 hoppas vi kunna flytta in, säger Annika Vikström.

I januari var detaljplansarbetet för kvarteret Övermannen öppet för så kallat samråd hos Jönköpings kommun. En hel del frågor om den kommande byggnationen ställdes. Här är några av dem:

»Hur är det tänkt att ett område som Råslätt med mycket barnfamiljer ska klara så mycket trafik som det nya området kan innebära?«
– Blir det mer trafik blir det inte inne på området där de stora gårdsmiljöerna är. Bilbommarna kommer fortfarande att finnas kvar för att stävja biltrafik inne på området, säger Annika Vikström.
– Får vi som vi vill med en tänkt upplagsplats väster om bandybanan kommer vi minimera den tunga trafiken till området. Dels är det en arbetsmiljöfråga som är viktig för oss, dels en säkerhet för Råslättsborna, säger Henrik Möller.

»Det är redan idag ont om parkeringsplatser. I planen är inritat fler parkeringsplatser/parkeringshus och mer betong i stället för grönytor!?«
– De parkeringsplatser som är inritade är till hyresgäster i det nya kvarteret. Det är viktigt att betona att vi inte ska ha en betongfasad på parkeringshuset som byggs. Vi kommer att plantera växter och träd i det nya gaturummet. Vi vill inte heller ha endast betong och asfalt! säger Charlotta Bjerkert.
– Vårt förstahandsalternativ med en upplagsplats i norr och ett parkeringshus utmed Värnamovägen gör att det blir en ljuddämpande åtgärd mot befintliga kvarter. P-huset ska inte utföras i någon tung betongfasad utan ge ett »luftigt« intryck med ytor runtom som ska utformas som en park med möjlighet till möten och olika aktiviteter, säger Henrik Möller.

»Havsörnsgatan i nord-sydlig riktning görs om till stadsgata. Vi har redan idag problem med trafik inom området. Förslaget med stadsgata gör att trafiken ökar. Lägenheterna på bottenvåningen mot den planerade stadsgatan får mindre ljus i sina fina trädgårdar och trafik direkt utanför?«
– Det blir en gångfartsgata, vilket innebär att de som går har företräde. Det är den befintliga gatan som ska byggas om och göras bredare. Detta kommer inte att skugga de befintliga trädgårdarna, säger Charlotta Bjerkert.

»Vi förtätar så det räcker med NCC:s 88 lägenheter och de nya trappuppgångarna på studentområdet samt hus 70.«
– De två trappuppgångarna på studentområdet som görs om innebär ju faktiskt färre bostäder/avtal än idag. Hus 70 (gamla vårdcentralen) kommer troligtvis bli Trygghetsboende, vilket skapar ett stort mervärde för Råslättsborna, säger Charlotta Bjerkert.
– Jönköping växer och i kommunens uppdrag till Vätterhem ingår att se till att den ökande befolkningen får bostäder. Vi jobbar därför med att utveckla våra befintliga områden där vi har möjlighet att bygga utan att köpa dyr mark. Med en liten procentuell ökning av antal lägenheter i områdena så skapar vi också bättre förutsättningar för att stärka områdenas köpcentrum, bättre underlag för skolor och så vidare, säger Henrik Möller.

»Råslättsskolan är för liten.«
– Kommunen ska bygga en ny förskola för att skapa fler platser i skolan, där idag en förskola ligger, berättar Charlotta Bjerkert.

»Varför bygga nytt, när NCC haft svårt att sälja sina lägenheter i sin nybyggda fastighet?«
– Det är ju inte Vätterhem som står bakom just den byggnationen så detaljer kring det har vi svårt att uttala oss om. Men vi känner oss väldigt trygga i att våra erfarenheter av att bygga nyproduktion ger gott resultat, säger Annika Vikström.

»Gamla tandläkaren och gamla vårdcentralen. Varför använder ni inte dessa lokaler?«
– Vätterhem kommer temporärt att nyttja tandläkarbyggnaden som personallokal med kontor, matsal och omklädningsrum under tiden den nya förvaltningsbyggnaden byggs. Vi behöver även ytor till våra verkstäder, fordon och avfallshantering vilket vi inte kan placera i närheten av tandläkaren eller gamla vårdcentralen. Vi behöver verksamhetslokaler som klarar nutidens arbetsmiljö och miljökrav och det gör inte tandläkaren och gamla vårdcentralen, säger Annika Vikström.
– En ny förvaltningsbyggnad har länge varit efterlängtad, dels för att samla all personal till ett och samma ställe, men också för att befintliga driftcentralen idag är uttjänt ur arbetsmiljösynpunkt. Valet att lägga vår förvaltningsbyggnad med upplagsplats i  utkanten av området är för att minimera tung trafik genom området.

»Hur mycket förtätning tål Råslätt?«
– Vi förtätar inte inom området utan vi bygger runt det befintliga Råslätt där vi ser möjligheter att skapa bra boendeförutsättningar. Råslätt är ett fint område där vi vill ge fler möjligheter att bo. Vi har lyssnat på de boende som tidigt förtydligade att vi inte fick bygga på grönområdena inom Råslätt vilket vi också tycker är helt rätt, säger Henrik Möller.

»Finns det studier som stöder att det blir bättre för de så kallat ›socioekonomiska utsatta områdena‹ av förtätning? Vad är fördelen med förtätning?«
– Ordet förtätning kan ha betydelsen att bygga nya bostäder i ett befintligt bostadsområde så att fler människor ska dela på gemensamma ytor och att det förändrar människors närmiljö. Det kan också innebära förnyelse och utveckling. Fördelarna kan innebära minskat bilberoende för staden och utbyggnad av kollektivtrafik, större underlag för samhällsservice och fler spontana mötesplatser. Boverkets skrift »Rätt tätt« pekar på flera goda erfarenheter och exempel från bland annat Lindängen i Malmö, Frölunda i Göteborg, Midsommarkransen i Stockholm och flera till. Det viktiga är att skapa mervärde samtidigt som befintliga värden och kvaliteter tas tillvara. Det kan vara arbetstillfällen eller nya mötesplatser, säger Maria Carelli-Martinsson och hänvisar bland annat till en forskning som Helsingborgshem låtit utföra och som har lett till en arbetsmodell med kriterier för att skapa attraktiva stadsdelar:

»Det finns egentligen ingenting som säger att kompaktare stadsmiljöer behöver upplevas som sämre än glesa. Vindlande gränder, italienska stadskärnor, små torg med uteserveringar, grönskande takterrasser, Paris boulevarder och Manhattans avenyer är exempel på täta miljöer med stor attraktivitet. Upplevelsen av kvalitet i byggd miljö handlar i slutändan om innehåll och komposition snarare än om kvantitet. Om förtätning sker på ett bra sätt tenderar människor ganska snabbt att acceptera förändringen.«*
– Den grönyta som är aktuell att ta i anspråk är en kulle och en grönyta mot Värnamovägen för p-hus. På övrig yta finns redan en befintlig byggnad (maskinhall). Vätterhem kommer självklart nogsamt följa upp genom vår Nöjd Kundindex och fråga om byggnationen har påverkat hyresgästers upplevelse av grönytor vid lämplig mätning framöver.

»Vad händer med boulebanan, planterade fruktträd med mera?«
– Vi kommer självklart att se till att de mötesplatser som eventuellt försvinner ersätts. Men vi är faktiskt inte säkra på att de delarna kommer försvinna med den plan som ligger. Vi vill skapa fler mötesplatser inte färre, säger Henrik.
– I detta projekt är det främst södra infartskullen som tas i anspråk. Idag är den ytan sällan eller aldrig nyttjad till rekreation. Däremot så kommer ytan i och med att det blir en ny fastighet där ett torg skapas, bli till större gagn för de boende, säger Annika Vikström.

»Vilken storlek är det på lägenheterna som ska byggas?«
1 rok 31–39 m² (28%), 2 rok 45–70 m² (39%) och 3 rok 80–84 m² (22%).

*Källa: Att skapa attraktiva stadsdelar. Helsingborgshem i samarbete med Ola Thufvesson.
Visualisering: Visulent

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading